Program Poleceń

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

Obowiązuje od 1 sierpnia 2021 roku

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1. Zakres stosowania i obowiązywania regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego vamoosh.eu będących konsumentami albo osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą ze Sklepem umowę bez związku z zawodowym charakterem prowadzonej przez te osoby działalności. 
 2. Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną a także zasady zawierania umów sprzedaży towarów i korzystania ze Sklepu przez Klientów.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta, jak również złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. 
 4. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia stron Sklepu przez Klienta, który nie dokonuje rejestracji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 5. Regulamin nie ma zastosowania do spraw zamówień dokonywanych przez przedsiębiorców.
 6. W sprawie złożenia zamówienia przez przedsiębiorcę, należy skontaktować się ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie celem uzgodnienia szczegółów i zawarcia stosownej umowy handlowej.

§ 2. Informacje o sprzedawcy i kontakt ze sklepem.

 1. Właścicielem Sklepu internetowego działającego pod adresem vamoosh.eu jest Sprzedawca: INNOVATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, NIP: 7010996482, REGON 386982834,
  1. Telefon kontaktowy Sprzedawcy: +48 22 112 17 17
  2. Nr konta bankowego Sprzedawcy: 75 1140 2004 0000 3102 8045 5743
  3. Poczta elektroniczna (e-mail) Sprzedawcy: info@innovators.pl a także info@vamoosh.eu
 2. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej środków czystości.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w ust. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16.

§ 3. Definicje terminów i wyrażeń używanych w Regulaminie.

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://vamoosh.eu, sprzedający produkty i towary za pośrednictwem Internetu;
 2. Sprzedawca – INNOVATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, nr NIP 7010996482, nr REGON 386982834;
 3. Klient
  1. konsument dokonujący zakupów tj. zawierający umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub korzystający ze Sklepu, 
  2. osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca zakupów tj. zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, która pozostaje bez związku z zawodowym charakterem prowadzonej przez nią działalności lub korzystająca ze Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna, dokonującą zakupu towaru lub usługi w Sklepie https://vamoosh.eu, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca zakupów tj. zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, która pozostaje w związku z zawodowym charakterem prowadzonej przez nią działalności.
 6. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę;
 8. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 9. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu/-ów płatności on-line;
 10. Biuro Obsługi Klienta – punkt kontaktowy działający pod nr tel.: 22 112 17 17 oraz adresem poczty elektronicznej: info@vamoosh.eu.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sklep na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.
 15. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
 16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 17. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 18. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 19. Towar / Produkt / Usługa – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma / usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Towaru – umowę o świadczenie usług. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę (sklep vamoosh.eu) na wskazany adres e-mail przez Klienta przy składaniu zamówienia.

§ 4. Wymagania techniczne i korzystanie ze sklepu.

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (np. komputer, telefon),
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies i javascript.

§ 5. Problemy i utrudnienia w funkcjonowaniu Sklepu.

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

DZIAŁ II. Zasady zawierania i realizacji umów w ramach sklepu

§ 6. Zakładanie konta w sklepie.

 1. Sprzedawca w ramach sklepu internetowego umożliwia korzystanie przez Klienta z bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów następujące rodzaje usług:
  1. możliwość składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży,
  2. możliwość utworzenia konta użytkownika,
  3. możliwość pobrania plików,
  4. możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, podając w nim wymagane i niezbędne dane.
 4. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć swoje Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 Regulaminu.

§ 7. Zasady składania, przyjmowania i realizacji zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie internetowej.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez sklep internetowy vamoosh.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są od godziny 10:00 do godziny 14:00 każdego dnia tygodnia z wyłączeniem soboty, niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę.
 4. W celu złożenia zamówienia należy: 
  1. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, “zamów”, “kup teraz” lub równoznaczny;
  2. zalogować się (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji, wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoważny) oraz potwierdzić złożenie zamówienia,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie (w zależności od sposobu płatności) z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 Regulaminu.
 5. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia następuje poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub równoważnego) jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny towarów oraz kosztów ich dostawy.
 6. Sklep vamoosh.eu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez producenta lub dystrybutora danego towaru. Nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza producent lub dystrybutor, nie informując o tym Sprzedawcy.
 7. Obecność towarów na stronie internetowej Sklepu nie jest równoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.
 8. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. W przypadku przejściowego braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przejściowych przyczyn będących skutkiem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji. Klient ma w takim przypadku następujące możliwości: 
  1. częściowa realizacja zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. realizacja zamówienia poprzez zaoferowanie produktów zamiennych – wybór przez Klienta tej możliwości następuje poprzez zwrotny kontakt z Klientem pracownika Sklepu i uzgodnienie z Klientem innych produktów zamiennych, dostępnych w Sklepie, które zostaną wysłane do Klienta w zamian niedostępnych pozycji,
  3. uzgodnienie w drodze porozumienia innego sposobu realizacji zamówienia – w przypadku zaistnienia innych przyczyn przejściowo uniemożliwiających realizację zamówienia, 
  4. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji całości zamówienia.
 11. Jeśli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar, odpowiednio do wybranego powyżej sposobu – Sklep zwróci Klientowi całość lub odpowiednią część wpłaconej przez niego należności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
 12. W przypadku całkowitego i trwałego braku możliwości zrealizowania zamówienia powstałego na skutek przyczyn losowych, ekonomicznych bądź logistycznych niezależnych od Sprzedawcy będących skutkiem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności Sklep internetowy vamoosh.eu zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji. W takim przypadku umowa ulega wygaśnięciu a dokonana przez Klienta zapłata ulega zwrotowi.

§ 8. Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail Sprzedawcy: info@vamoosh.eu.

§ 9. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej vamoosh.eu podawane są w walucie polskiej tj. złotych polskich oraz:
  1. zawierają podatek VAT,
  2. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Klient zamawiający towar zobowiązany jest zapłacić cenę za zamówiony towar wraz z kosztami jego dostawy. 
 4. Koszty dostawy wskazane w § 11 ust. 1 Regulaminu zostaną doliczone do cen zamówionych towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. 
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 10. Formy płatności za zamówienie.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 
  1. przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia a Klient dokonuje płatności przy odbiorze towaru;
  2. przelew bankowy, przelew elektroniczny lub system płatności paynow – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu;
  3. kartą płatniczą – obsługiwane karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie z uwagi na rodzaj towaru i bezpieczeństwo transakcji.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności “płatność przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty “płatność przy odbiorze” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż “przy odbiorze”.

§ 11. Metody i koszty dostawy zamówień.

 1. Aktualne informacje o wysokości kosztów dostawy dostępne są na stronie jakie są koszty dostawy.
 2. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 3. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 4. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST.
 5. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy z uwagi na rodzaj towaru oraz bezpieczeństwo ich dostawy.
 6. Klient, odbierając od firmy kurierskiej przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić i zbadać stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody, który w takim przypadku przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu od Kuriera, zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić o tym Sprzedawcę.
 7. Dostawca firmy kurierskiej zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy przesyłki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej podejmie kolejną próbę doręczenia przesyłki po czym pozostawi awizo. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta w terminie zostanie ona odesłana do Sklepu. Sklep spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty, w takiej samej wysokości jak przy pierwszej wysyłce tego zamówienia. 
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Klienta.
 10. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, zgodnie z zasadami wskazanymi w kodeksie cywilnym.
 11. W przypadku gdy kupującym jest Konsument, Sklep odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez Konsumenta, chyba że Konsument sam zaproponował firmę kurierską, która dokonywała dostawy towaru, wówczas Sklep nie odpowiada za działania firmy kurierskiej wybranej przez Konsumenta. 
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
 13. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ III. Odstąpienie od umowy, reklamacje i zwroty

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówionym towarem. Wówczas Klient powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: info@vamoosh.eu.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy we wskazanym terminie umowę uważa się za niezawartą.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do siedziby Sprzedawcy w stanie niezmienionym ponosi kupujący. Towar należy odesłać na adres Sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli z uwagi na rodzaj i gabaryty towaru nie jest możliwe jego odesłanie do Sklepu przesyłką ekonomiczną Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia sposobu zwrotu towaru.
 5. Zwracany towar musi być niezmieniony, oryginalnie zapakowany i kompletny, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (tj. cenę towaru oraz koszty dostawy zamówionego towaru ze sklepu do klienta) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

§ 13. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 12 niniejszego Regulaminu nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:

 1. Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy,
 2. Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

§ 14. Reklamacja i gwarancja.

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych wskazanych w dokumencie gwarancyjnym bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.
 3. W przypadku korzystania z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi za wady Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Uprawnienie to przysługuje Klientowi gdy wada zostanie zgłoszona w przeciągu roku od dnia stwierdzenia wady, jednak jeśli Klientem jest Konsument termin ten wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy konsumentowi.
 4. W przypadku określonym w ust.3 Klient powinien odesłać wadliwy towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres właściciela Sklepu: Innovators sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa. Do odsyłanego towaru Klient dołącza oświadczenie reklamacyjne zawierające szczegółowy opis problemu i żądanie klienta oraz ewentualnie dokumentację fotograficzną.
 5. Klient do odsyłanego reklamowanego towaru powinien dołączyć także paragon lub fakturę, które znacznie ułatwią procedurę reklamacyjną ale nie są niezbędne do jej złożenia. W przypadku ich braku Klient reklamując towar może do niego dołączyć jakikolwiek inny dowód nabycia towaru w Sklepie.
 6. Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie danych i dokumentów jeżeli załączone i podane w formularzu reklamacyjnym informacje i dokumenty są niekompletne.
 7. Sklep, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Sklep zwraca również Konsumentowi koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna). 

§ 15. Zwrot należności Klientom, nadpłaty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Jeśli z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta w wiadomości e-mail wysłanej do sklepu na adres info@vamoosh.eu. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty ze Sprzedawcą. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

DZIAŁ IV. Postanowienia końcowe

§ 16. Informacja o ochronie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Dane kontaktowe Sprzedawcy we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych klientów wskazane zostały w § 2 ust. 1 Regulaminu. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta mogą pochodzić z: rejestracji konta użytkownika, składania zamówienia w sklepie, przesyłania reklamacji lub odstępowania od umowy, zapisania się do newslettera, dodania komentarza lub opinii o towarze oraz kontaktowania się ze Sklepem. Ponadto, część informacji na temat Klienta może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzysta Sklep tj.: 
  1. mechanizm sklepu i systemu newsletterowego gromadzą adres IP Klienta,
  2. mechanizm sklepu i systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat produktów, które Klient oglądał, szczegółów składanych zamówień, również tych niedokończonych,
  3. mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat aktywności Klienta w odniesieniu do treści przesyłanych w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.
 3. Dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  7. obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  8. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  9. marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  10. analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być m. in.: upoważnieni pracownicy Sklepu, firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 5. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę jako Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 6. Sprzedawca jako Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych klientów, poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejski Obszar Gospodarczy oraz do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Sprzedawca jako Administrator przechowuje dane osobowe klientów przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją umowy (w szczególności do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową). Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Sprzedawcę dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczenia Sprzedawca będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 8. Przysługujące Klientom prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2.  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3.  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,   
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł Klient.
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na podst. art. 6 ust. 1 lit a RODO), w dowolnym momencie, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy wskazanego na wstępie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz stanowi warunek  niezbędny aby założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zawrzeć umowę sprzedaży lub zapisać się do newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Klienta będzie brak możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia i umowy. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym  dla celów realizacji umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie bezprawnych, nieprawdziwych i fałszywych danych osobowych. 
 10. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
 11. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 12. Administrator danych osobowych prowadzi politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych celu wskazania działań, ustanowienia reguł i zasad, które należy stosować aby właściwie wykonywać obowiązki w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i należycie je przetwarzać. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce bezpieczeństwa informacji.

§ 17. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ 
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 18. Prawo właściwe, spory, warunki odpowiedzialności.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach ”www” nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych informacji. Klient korzystający z usług Sklepu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 7. Sklep w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać wiadomości e-mail z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie sklepu vamoosh.eu przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę sklepu vamoosh.eu
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów na stronie sklepu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 9. Rozstrzyganie sporów mogących powstać pomiędzy Sklepem a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 10. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego postanowień, które pozostają w mocy.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup