Program Poleceń

Polityka prywatności

§1 Informacje dotyczące ochrony prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Sprzedawcy poprzez Serwis vamoosh.eu.
 2. Administrator przetwarzanych danych:
  INNOVATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie,
  Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa,
  Nr KRS: 0000859053 NIP 7010996482, nr REGON 386982834,
  Telefon kontaktowy: +48 22 112 17 17
  Poczta elektroniczna (e-mail): info@vamoosh.eu
 3. Cel przetwarzania danych:
  Dane osobowe Klienta, obejmujące: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, przetwarzane są w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonanie umowy,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie,
  7. obsługa komentarzy lub opinii o produkcie,
  8. obsługa korespondencji,
  9. marketing własny,
  10. analiza, statystyka i optymalizacja,
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  Podstawą przetwarzania danych, są zapisy art. 6, ust 1, lit. a; art. 6, ust 1, lit. b ; art. 6, ust 1, lit. c; art. 6, ust 1, lit. f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być m. in.: upoważnieni pracownicy Sklepu, firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 6. Sprzedawca jako Administrator przechowuje dane osobowe klientów przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją umowy (w szczególności do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową). Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Sprzedawcę dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczenia Sprzedawca będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 7. Uprawnienia Klientów, których dane osobowe są przetwarzane:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł Klient.
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na podst. art. 6 ust. 1 lit a RODO), w dowolnym momencie, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy wskazanego na wstępie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
 8. Przenoszenie danych:
  Dane osobowe nie będą przenoszone.
 9. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie):
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane. Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingu własnego.
 10. Informacje dotyczące zamiaru przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej oraz warunkach takiego przekazania:
  Sprzedawca jako Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych klientów, poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejski Obszar Gospodarczy oraz do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Wymóg dotyczący podania danych koniecznych do realizacji usługi:
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym dla zawarcia z Państwem umowy i realizacji sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania przez INNOVATORS Sp. z o.o. zawieranej z Państwem umowy i wykonania sprzedaży.
 12. Bezpieczeństwo:
  Wszystkie dane zbierane przez Administratora chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Administrator danych osobowych prowadzi politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych celu wskazania działań, ustanowienia reguł i zasad, które należy stosować aby właściwie wykonywać obowiązki w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i należycie je przetwarzać.
 13. Pliki Cookies:
  1. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
  2. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

§2 Informacje ogólne

Zakres zbieranych przez Administratora danych jest jak najmniejszy i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Administratora, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności oraz w klauzuli informacyjnej RODO a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

§3 Udzielanie wyjaśnień, zapytania oraz wnioski

Wszelkie prośby o udzielenie wyjaśnień, zapytania oraz wnioski dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy kierować pocztą na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, lub  za pomocą poczty elektronicznej (email) na adres: info@vamoosh.eu

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup