Program Poleceń

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

DLA KLIENTÓW SKLEPU VAMOOSH.EU FIRMY INNOVATORS SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych), dalej RODO, informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest INNOVATORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000859053, NIP: 7010996482

Dane kontaktowe we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: 

Źródło Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe pochodzą ze źródła pierwotnego tj. od Państwa samych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podają nam Państwo swoje dane osobowe:

Przetwarzamy Państwa zwykłe dane osobowe, które niezwłocznie usuniemy po upływie okresów wskazanych w pkt 6 niniejszej informacji. Część informacji na Państwa temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzysta Sklep internetowy na stronie internetowej, tj.:

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Państwem tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym w szczególności do:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest również wykonywane w celach wskazanych poniżej, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są:

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych, poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejski Obszar Gospodarczy oraz do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji świadczenia usługi oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją usługi (w szczególności do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową). Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez INNOVATORS Sp. z o.o. dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym INNOVATORS Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1. prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,   
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na podst. art. 6 ust. 1 lit a RODO), w dowolnym momencie, cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy wskazanego na wstępie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

 Obowiązek podania Państwa danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym dla zawarcia z Państwem umowy i realizacji sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania przez INNOVATORS Sp. z o.o. zawieranej z Państwem umowy i wykonania sprzedaży.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i w celach marketingowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane. Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingu własnego.

Cookies, polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Administrator działając za pośrednictwem sklepu internetowego wykorzystuje technologię plików cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny sklepu (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Mają Państwo możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies powinni Państwo, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Administrator danych osobowych prowadzi politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych celu wskazania działań, ustanowienia reguł i zasad, które należy stosować aby właściwie wykonywać obowiązki w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i należycie je przetwarzać. Szczegóły związane z danymi osobowymi opisane zostały w polityce bezpieczeństwa informacji.

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup